top of page

Кастана

Η приказна за производство и пренос на кастану во областа започнува од старите години и се идентификува со историјата на градот на Каштана, која се поставува во природно охридена позиција во близина на градот Склитро. Αναφορές во историските κειμενα υποδεικνύουν дека во областа во која има καλλιέργειες ήρεμης καστανιάς και η град постои центар за објаснување и повлекување на карпу преку него.

 

Η εντατικοποίηση της καλλιέργειας, η βιολογική καταπολέμηση του έλκους, η βιολογική καταπολέμηση της καρπόκαψας με инсталирање на мрежа φερομονικών παγίδων.

Последните години започнаа обид од Агротичниот Соединетите Американски Држави во соработка со општината за нивната преселбакако производ ΠΟΠ.Така, е препознаено, дека не е доволно за да се купи во Европа.

Για την промоција на производот και την ενημέρωση του κόσμου, την 3η седмица на Октомври, во секое време во графското село της Καρίτσας, η Γιορτή του Κάστανου.

 

 

Костени 

Историјата на производството и дистрибуцијата на костени започнува во античко време. 

Секоја година во октомври, има фестивал на chestnut што се одржува во областа Карица. 

bottom of page